Veiklos kokybės įsivertinimas - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Veiklos kokybės įsivertinimas

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2014-2015 M. M.

4.2.1. Pagalba mokantis.
3 lygis

Iš mokinių bei mokytojų apklausos paaiškėjo, kad pagalba mokantis mokykloje yra teikiama. Visi mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus. Beveik visi mokiniai teigia, kad jie pagalbą mokantis gauna iš mokytojų, klasės auklėtojų, pagalbos specialistų, tėvų.

Apklausų duomenys rodo, kad mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl mokymosi pagalbos silpniau besimokantiems, ilgesnį laiką nelankiusiems, elgesio sutrikimų turintiems mokiniams. Dauguma mokytojų juos žino, tačiau, mokinių (33 proc.) teigimu, ne visuomet juos vykdo.

Iš apklausų duomenų bei pokalbių su mokytojais galima teigti, kad mokykloje stengiamasi problemas spręsti sutartinai: mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir tėvai bendradarbiauja teikdami besimokančiam mokiniui pagalbą.

Mokytojai ir dauguma mokinių mano, kad emocinis mokinių saugumas mokykloje yra užtikrinamas: mokytojams rūpi, kad mokiniai gerai jaustųsi, jie padrąsinami prašyti mokytojo, klasės auklėtojo, klasės draugų, tėvų pagalbos. Daugumos mokinių ir mokytojų nuomone, klasėse kuriamas teigiamas mikroklimatas. Dauguma mokytojų teigia, kad pamokoje yra aiškūs tvarką ir drausmę palaikantys reikalavimai, kurie padeda tinkamai valdyti klasę pamokoje. Mokytojai teigia, kad jiems sekasi dirbti su elgesio sutrikimų turinčiais mokiniais gerai ( 63 proc.) arba labai gerai (37 proc.).

97 proc. mokytojų teigia, kad pagalba mokantis teikiama sistemingai: mokymo metodai parenkami, mokymas diferencijuojamas ir individualizuojamas atsižvelgus į mokinių gebėjimus ir galimybes. Mokiniai per pamokas mokosi bendradarbiaudami su mokytoju. Mokytojai ugdymo procese bendradarbiauja vieni su kitais. 80 proc. apklaustųjų mokinių bei mokytojų mano, kad mokykloje daug dėmesio skiriama mokymosi krūviams reguliuoti.

Mokinių bei mokytojų teigimu, mokykloje atliekami tyrimai, apklausos apie pagalbos mokantis teikimą. Tyrimų rezultatai aptariami su mokyklos bendruomene. Apklausų duomenys rodo, kad jais vadovaujantis planuojama ir teikiama mokiniui pagalba mokantis.

Privalumai:

• pagalba mokantis mokykloje yra teikiama;
• mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl mokymosi pagalbos silpniau besimokantiems, ilgesnį laiką nelankiusiems, elgesio sutrikimų turintiems mokiniams;
• mokykloje atliekami tyrimai, apklausos apie pagalbos mokantis teikimą. Tyrimų rezultatai aptariami su mokyklos bendruomene.

Tobulintina:

• pagalbos mokantis mokiniui teikimo kokybė;
• glaudesnis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas teikiant pagalbą mokantis.

Informacijos šaltiniai:

• pokalbiai su įsivertinimo grupės ir metodinių grupių nariais;
• mokyklos bendruomenės apklausos.

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas (papildomasis ugdymas).
3 lygis

Neformaliojo švietimo programos daugiausiai orientuotos į mokinių prevencinės veiklos, sportinių gebėjimų, meninės raiškos, etninės kultūros, tautiškumo ir pilietiškumo ugdymą. Didesnė dalis mokinių (65 proc.) veiklą vertina labai gerai arba gerai, dauguma tėvų (86 proc.) teigia, kad yra patenkinti veiklos kokybe. Sutinka (97 proc.), kad tai padeda ugdytis vaikų asmeninėms kompetencijoms, kurios būtinos sėkmingam savarankiškam vaikų gyvenimui. Dauguma (97 proc.) mokinių, mokytojų ir jų tėvelių teigia, kad neformalusis vaikų švietimas skatina saviugdą ir sa-viraišką, moko dirbti komandoje, ugdo tam tikros srities gabumus, ugdo asmenines, profesines ir socialines kompetencijas. Mokiniai ne tik pasinaudoja mokykloje sudarytomis galimybėmis dalyvauti įvairioje popamokinėje bei visuomenei naudingoje veikloje, bet ir patys ją inicijuoja. Mokykla nuolat (mokyklos internetinėje svetainėje, e-journal paskyroje, mokyklos facebook paskyroje, žiniasklaidoje, miesto savivaldybės tinklalapyje) informuoja apie vykusius renginius, rašo straipsnius, mokytojai dalijasi gerąja patirtimi su kitų mokyklų kolegomis, vykdo tarptautinius projektus. Mokyklos specialiųjų poreikių mokiniai taip pat įtraukti ir integruoti į neformalaus vaikų švietimo užsiėmimus, kuriuos noriai lanko.

Tobulintina:

• Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų metu mokytojai turėtų taikyti įdomias mokymo formas ir metodus, kurie padeda pasiekti geresnių saviugdos rezultatų ir labiausiai skatina mokinius įsitraukti į aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje.
• Mokytojai turėtų labiau prisiderinti prie mokinių norų, kurie ketina sieti savo gyvenimą su pasirinkta sritimi, pasiūlydami įdomesnių neformaliojo vaikų švietimo programų.
• Mokytojai turėtų stengtis, kad mokinių gebėjimai atspindėtų realias mokinių žinias, praktinę veiklą, kūrybiškumą, pristatant savo neformaliojo vaikų švietimo veiklos rezultatus kasmetinėje mokyklos konferencijoje.
• Taikyti novatoriškesnius mokymosi metodus.
• Sukurti nestandartinę, patrauklesnę mokymosi aplinką.
• Ieškoti būdų ir materialinių galimybių didinti neformalaus vaikų švietimo valandų skaičiui.

Informacijos šaltiniai:

• pokalbiai su VA grupės ir metodinių grupių nariais;
• apklausa mokytojų, mokinių, tėvų ir administracijos (apklausoje dalyvavo 43 mokytojai, 1-10 klasių 101 mokiniai, 1-10 klasių 118 mokinių tėvų ir 5 administracijos darbuotojai);
• diskusija su VA grupės ir metodinių grupių nariais.

Grįžti
Redaguota : 2016 gruodžio 3