Iš mokyklos istorijos - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Iš mokyklos istorijos

1989 m. įsteigta Alytaus 12-oji vidurinė mokykla. Mokėsi 1066 mokiniai 1-11 klasėse, dirbo 66 mokytojai.
1991 m. išleista pirmoji abiturientų laida. Mokykla pradėjo dalyvauti „Pilotinių mokyklų“ projekte bei naujų chemijos programų ir vadovėlių 8-11 klasėms eksperimente.
Pradėtas leisti mokyklos laikraštis „Tuzinas“.
1992 m. pradėtas sustiprintas informatikos mokymas. Įkurta kudirkaičių organizacija ir jos jaunesnioji pakopa „Ąžuoliukai“. Mokyklos iniciatyva tokios organizacijos kuriasi miesto ir rajono mokyklose. Redaguojamas ir leidžiamas respublikinis kudirkaičių laikraštis „Varpo gausmas“.
1993 m. pradėta mokyti taikomosios ekonomikos pagal „JUNIOR ACHIEVEMENT“ tarptautinę programą.
1994 m. mokykla pavadinta Likiškėlių vidurine mokykla. Įkurta mokyklos taryba.
1995 m. įkurta skautų organizacija. Sukurta mokyklos atributika: himnas, emblema, vėliava.
1997 m. įkurtas mokyklos muziejus.
1998 m. Respublikiniame „Šauniausio moksleivio“ konkurse laimėtos I, III vietos. 3 metus iš eilės laimėtos prizinės vietos respublikinėse chemijos olimpiadose.
1999 m. mokykloje dviem pamainomis mokosi virš 1500 mokinių, dirba 90 mokytojų. Mokyklos bendruomenė pasirinko humanitarinį ir realinį mokymo profilius. Kartu su belgais pradėtas tarptautinis SOCRATES LINGUA E projektas „Šiandien lietuviai ir belgai – rytoj europiečiai“. Respublikinio konkurso „Moksleiviai prieš AIDS“ prizininkės darbas tapo šio renginio plakatu. Mokinė tapo respublikinio jaunųjų filologų konkurso laureate.
2000 m. tarptautinės chemikų olimpiados Baku (Azerbaidžanas) mieste laimėtas bronzos medalis ir paskatinamoji premija. Pastatytas muzikinis spektaklis „Sniego karalienė“ parodytas ir Baltarusijoje, Pelesos kaimo bendruomenei.
2001 m. įkurta kompiuterizuota skaitykla, pradėtas antrasis  tarptautinis projektas „Literatūros tiltai“ su Blankenbergo miesto Maerlant – atheneum mokykla Belgijoje.
2002 m. įkurtas jungtinis mokinių klubas „Gamtos namai“; mokykla dalyvavo bandomojo vidaus audito projekte; pradėtas ankstyvasis anglų kalbos mokymas; išrinktas pirmasis mokyklos mokinių prezidentas. Vykdytas projektas „Rašytojai, gyvenantys arba kuriantys Alytaus apskrityje“. Pradėtas vykdyti ir tęsiamas iki dabar projektas „Turiningas vaikų poilsis“. Kasmet organizuojama dieninė poilsio stovykla Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokiniams iš socialiai remiamų šeimų.
2002-2003-2004 m. vykdomas ekonomikos programos ir standartų diegimo 9-10 klasėse eksperimentas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija; įkurtas etnografinis kampelis; mokykla įsijungė į tarptautinį Žaliųjų veiklos judėjimą. Mokykla įsijungia į tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą. Dalyvauta respublikiniame nusikalstamumo prevencijos programos projekte „Pažink save ir tave supantį pasaulį“. Vokalinė studija „Vaivorykštė“ – respublikinio festivalio „Visos svajonės išsipildo“ laureatė.
2005 m. už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna Žaliąją vėliavą. Vokalinė studija „Vaivorykštė“ dalyvauja respublikinėje moksleivių dainų šventėje „Mes laisvės vaikai“.
2006 m. vykdomas respublikinis projektas „Draugiška mokykla – vaisingas bendradarbiavimas“. 3 mokiniai tampa respublikinio „Žaliojo tako“ projekto „Rūšiuokime ir rūpinkimės“ kūrybinės dalies nugalėtojais. Jų meninė instaliacija išspausdinta respublikiniame kalendoriuje. Įrengtas mokyklos metodinis centras. Dalyvauta respublikinėje rusų k. olimpiadoje Šalčininkuose. Mokiniai dalyvavo mokomojo Europos parlamento nacionalinėje sesijoje. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna II kartą Žaliąją vėliavą.
2007 m. Alytaus apskrityje laimėta II-III vietos teisinių žinių viktorinoje – konkurse „Temidė“. Dalyvauta tarptautinėje mokomo Europos parlamento nacionalinėje sesijoje Bulgarijoje. Mokykla įsijungė į LIONS QUEST tarptautinę gyvenimo įgūdžių ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“. Vokalinė studija „Vaivorykštė“ – respublikinio festivalio „Visos svajonės išsipildo“ laureatė. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna III kartą  Žaliąją vėliavą.
2008 m. pradedama įgyvendinti pradinių klasių socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Antrasis žingsnis“. Alytaus apskrityje laimėta II vieta teisinių žinių viktorinoje – konkurse „Temidė“, laimėta II vieta nacionaliniame konkurse „Nerūkanti klasė“. Mokinė tapo respublikinio TV „Dainų dainelės“ konkurso laureate. Laimėta II vieta tarptautiniame festivalyje Italijoje. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna IV kartą Žaliąją vėliavą.
2009 m. įkurta mokyklos pasiekimų demonstravimo ekspozicija. Išleista knyga „Čia širdim atvira atėjau“ mokyklos jubiliejui. Mokykla tapo respublikinio projekto „Drąsinkime ateitį“ dalyve. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna V kartą Žaliąją vėliavą.
2010 m. LR Seimo padėka mokyklai už aktyvų mokinių dalyvavimą respublikiniame konkurse „Aš – prieš korupciją“. Mokykla tapo nacionalinio konkurso „Blaivi klasė“ finalo nugalėtoja. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna VI kartą Žaliąją vėliavą. Įsijungta į projektą MTP+ („Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūros aprūpinimo mokymo priemonėmis ir įranga“, „Bendrojo lavinimo modernizavimas“).
2011 m. pakeistas mokyklos tipas – reorganizuota į Likiškėlių pagrindinę mokyklą. Gautas Švietimo ir mokslo ministro pagyrimo raštas už dalyvavimą konkurse „Azerbaidžanas mano akimis“. Dalyvauta respublikiniame projekte „Sveikatiada“. Mokyklai įteiktas III – iojo tarptautinio mokinių piešimo konkurso „Ugniagesio gelbėtojo veikla vaikų akimis“ sertifikatas ir diplomai. Dalyvauta Aplinkos ministerijos organizuotame projekte „Gamtosauginių mokyklų švietimas ir mokymas elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo klausimais“. Laimėta 2011 metų Finansinio raštingumo olimpiadoje III – oji vieta. 2 mokiniai dalyvavo TV konkurse „Tūkstantmečio vaikai“. Laimėta prizinė vieta respublikinio plakato konkurse „Patyčioms – ne“. Mokinys tapo Policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos inicijuoto konkurso „Piešk saugų ir draugišką eismą“ laureatu. Už gerą veiklą vykdant tarptautinę gamtamokslinių mokyklų programą mokykla gauna VII kartą Žaliąją vėliavą. Įsijungta į ES projektą „Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas“. Vykdytas respublikinis projektas „Mokinių savivaldos stiprinimo įgyvendinimas savivaldybėse“.
2012 m. Įgyvendinama LIONS QUEST gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-7 klasėse (6-ti metai). „Kūrybinių partnerysčių“ projekte (pilnas pavadinimas: „Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“) dalyvauja 7c klasė. Dalyvaujant Mokyklų struktūros tobulinimo programoje pakeista mokyklos valdymo struktūra. Įsteigti pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriai. Už veiklą Lietuvos gamtosauginių mokyklų tarptautiniame projekte mokykla aštuntą kartą apdovanota Žaliąja vėliava. Pradėtas leisti elektroninis laikraštis ir diegiamas elektroninis mokinio pažymėjimas.
2013 m. Gauta Švietimo mainų paramos fondo dotacija daugiašalio Comenius projekto „Judantis mokslas. Vandens analizė ir panaudojimas“ įgyvendinimui, pradėtas projekto įgyvendinimas.
Laimėta nacionalinė atranka ir dalyvauta UPC projekte-programoje „Kūrybinės partnerystės“, „Tyrinėjanti mokykla“ bei „Kūrybinės partnerystės kubu“. Įkurtas mokytojų klubas „Kūrybiškumo kalvė“. ,Ekodrąsos“ akcijos skelbto konkurso „Mobijaus ciklas“ laureatai, mokykla yra tarp ekologiškiausių respublikos mokyklų.
2014 m. Pradėtas įgyvendinti socialinis projektas „VMG mokykla“. Veikia elektroninis skambutis. Atnaujintas mokyklos interjeras. Įrengta patalpa mokinių tarybai. Veikia 4 mokinių organizacijos. Sudarytos sąlygos dziudo užsiėmimams vykdyti.
Grįžti
Redaguota : 2016 gruodžio 3