Mokinių priėmimas, perkėlimas, šalinimas - Alytaus Likiškėlių progimnazija

Mokinių priėmimas, perkėlimas, šalinimas

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ, PERĖJIMO Į KITĄ MOKYKLĄ IR PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

  1. Į mokyklą pirmumo tvarka priimami asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Esant laisvų vietų, į mokyklą priimami ir iš kitoms mokykloms priskirtų teritorijų bei iš kitų savivaldybių ir užsienio atvykę mokiniai, atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, jei išsilavinimas ir kitos aplinkybės (sveikata, dėstomosios kalbos mokėjimas ir kt.) atitinka priėmimo sąlygas.
  2. Švietimo santykiai tarp mokinio ir mokyklos įforminami rašytine sutartimi.
  3. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai), atsižvelgdami į vaiko interesus.
  4. Vaikas nuo 14 iki 16 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
  5. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
  6. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi.
  7. Mokiniams suteikiama galimybė pereiti į kitą mokyklą pateikus tėvų prašymą, dokumentą apie atsiskaitymą su mokyklos biblioteka.
  8. Mokinys, su tėvais ar kitais teisėtais atstovais išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę ir nelankantis mokyklos ilgiau negu vieną mėnesį, laikomas nelankančiu mokyklos, todėl Mokytojų tarybai pasiūlius, Mokyklos tarybai nusprendus ir gavus Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus rašytinį sutikimą, mokyklos direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokyklos mokinių sąrašo. Mokinio išvykimo su tėvais ar kitais teisėtais atstovais gyventi į užsienį faktą nustato mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
  9. Dėl objektyvių priežasčių negalint užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinus su jo tėvais (globėjai, rūpintojais), Pedagogine psichologine tarnyba, Alytau miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūloma jam mokytis kitoje mokykloje.
  10. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš mokyklos. Mokyklos direktorius kartu su mokyklos steigėju, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio pašalinimą ir perkėlimą mokykla informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.
Grįžti
Redaguota : 2016 gruodžio 3